དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007.
sngon byon pa'i sa skya pa'i mkhas pa rnams kyi sngags skor/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1843
TBRC ID: W1KG4312

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 04|nga, pp. 679-696

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

མཇུག་བྱང་།

pp. 695.5-696.1: །དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལཱུ་ཧི་པའི་དངོས་ཀྱི་སློབ་མ། སློབ་དཔོན་དྷ་རི་ཀ་པས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ཆ་མཐུན་པར་མཛད་པ་ལས་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་ཙམ་ལག་ཏུ་བླང་བའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་འདི་ནི། དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་དཔའ་བོའི་ལོ་ས་གའི་ཟླ་བ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལྷ་རྩེ་བ་བུ་སྟོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བགྱིས་སོ། །འདིས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག། ༎མངྒ་ལཾ༎ ༎

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།