ཞལ་བྱང་བརླག་པའི་གསན་ཡིག་ཅིག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1864

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

?

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག
- གསུང་འདི་ gong dkar ba'i gsan yig phyogs bsgrigs [2005] ནང་བཀོད་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།