ཉི་དབྱངས་འདིར་སྣང་ཞེན་པ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1865

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

1 f.

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 30
- གསུང་འདི་ gong dkar ba'i gsan yig phyogs bsgrigs [2005] ནང་བཀོད་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

པར་སྐྲུན།