བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཀའ་འབུམ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007.

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1873
TBRC ID: W1KG11900

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

6 vols.

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།