ཀུན་རིག་ཁོར་ཡུག་གི་ཡིག་སྣ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1981

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།