དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་ལ་གདམས་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2015

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།