གུ་ཤྲིའི་ཆོས་འཁོར་བསྟན་རྩིས་སོགས་ཚན་པ་ཉེར་གསུམ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016.
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2188
TBRC ID: W3CN3409

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 02|kha, pp. 1-105

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

འདིར་ཡང་འཕྲིན་ཡིག་འགའ་སྣང་། Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།