བསྡུས་པ་ཆེ་བ་རིགས་པའི་དེ་ཉིད་སྣང་བ་ཆེན་པོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016.
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2193
TBRC ID: W3CN3409

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 04|nga, pp. 1-121

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

པར་སྐྲུན།