སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016.
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2206
TBRC ID: W3CN3409

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 07|ja, pp. 321-323

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།