བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་འབུམ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016.
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2210
TBRC ID: W3CN3409

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 09|ta, pp. 1-20

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Bla ma dam pa's record of teachings received (གསན་ཡིག།) Ⓢ; see also Van der Kuijp 2018b (p. 26)

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

outline acc. to BDRC (W00KG02390), vol. 01|ka

 • ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པ།
 • བདེ་མཆོག་བརྒྱུད་པ།
 • དུས་འཁོར་བརྒྱུད་པ།
 • གསང་འདུས་བརྒྱུད་པ།
 • [???] བརྒྱུད་པ།
 • འཇིགས་བྱེད་བརྒྱུད་པ།
 • བིརྭ་པའི་བརྒྱུད་པ།
 • མཁའ་སྤྱོད་མའི་བརྒྱུད་པ།
 • དུས་འཁོར་བརྒྱུད་པ།
 • རྭ་ལུགས་བརྒྱུད་པ།
 • འབྲོ་ལུགས་བརྒྱུད་པ།
 • སྦྱོར་དྲུག་གི་ཉེ་བརྒྱུད།
 • [???] བརྒྱུད་པ།
 • ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པ།
 • ན་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པ།
 • རྡོ་རྗེ་འབྲེང་བའི་བརྒྱུད་པ།
 • ཀྱེ་རྡོར་བརྒྱུད་པ།
 • [???] བརྒྱུད་པ།
 • བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་གི་བརྒྱུད་པ།
 • མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱའི་བརྒྱུད་པ།
 • [???] བརྒྱུད་པ།
 • གའུ་མའི་བརྒྱུད་པ།
 • ཚར་གསུམ་ཁུག་པའི་བརྒྱུད་པ།
 • གླན་ལྕགས་འཁྲུལ་འཁོར་བརྒྱུད་པ།
 • གའུ་མའི་ཉེ་བརྒྱུད།
 • གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་བརྒྱུད་པ།
 • ནག་པོ་པའི་བརྒྱུད་པ།
 • བདེ་མཆོག་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ།
 • རྡོ་རྗེ་གདན་བཞིའི་བརྒྱུད་པ།
 • གཤེད་མར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བརྒྱུད་པ།
 • དགྲ་ནག་གི་བརྒྱུད་པ།
 • ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ།
 • སྒྲོལ་མ་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་བརྒྱུད་པ།
 • བདེ་མཆོག་རྔོག་ལུགས་བརྒྱུད་པ།
 • རྣལ་འབྱོར་མ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ།
 • རྡོ་རྗེ་འབྱུང་བའི་བརྒྱུད་པ།
 • ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ།
 • དོན་ཞགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ།
 • [???] བརྒྱུད་པ།
 • རྣམ་འཇོམས་བརྒྱུད་པ།
 • [???] བརྒྱུད་པ།
 • པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲིའི་སྡོམ་བརྒྱུད།
 • ཕར་ཕྱིན་བརྒྱུད་པ།
 • མངོན་པའི་བརྒྱུད་པ།
 • འབུམ་གྱི་བརྒྱུད་པ།
 • འདུལ་བ་མདོ་རྩའི་བརྒྱུད་པ།
 • མཁན་བརྒྱུད་སྔ་མའི་རིམ་པ།
 • བསྟན་པའི་གཏད་རབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ།
 • རྣམ་པར་ངེས་པའི་བརྒྱུད་པ།
 • གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བརྒྱུད་པ།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།