ཞལ་བཞིའི་ཕྲིན་བཅོལ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016.
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2269
TBRC ID: W3CN3409

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 23|'a, pp. 338-340

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

ཆོས་སྐྱོང་གདོང་བཞི་པ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་གཞོལ་བ། Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།