དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་རྗེས་གནང་དང་ལུང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2746

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 01, pp. 393-396

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

མཇུག་བྱང་།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།