རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བར་བྱེད་པ་སྒྲོན་མའི་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2754

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 02, pp. 192-237

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།