ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2756

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 02, pp. 241-268

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།