མོལ་བ་བཞུགས་ལགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2761

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 02, pp. 339-347

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བཀོད་པ།

  • Incomplete: folio no. 2 missing (མ་དཔེའི་ལྡེབ་མ་གཉིས་པ་དེ་ཆད།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།