[ནག་པོ་རྔམས་པའི་ཞེས་སོགས།]

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2776

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 03, p. 404

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

text bears no title

སྐྱེས་བུ།

པར་སྐྲུན།