དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་ཊཱིཀྐ་དག་ལྡན་སྙེ་མའི་ཟུར་འདེབས་དཀའ་འགྲེལ་སྙེ་མ་བཞུགས་ལགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2780

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 04, pp. 385-424

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།