དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དཀྱིལ་དང་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་བསྡུས་རྣམས་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2782

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 04, pp. 482-495

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།