ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ཞལ་གྲངས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2798

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 05, pp. 77-78

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

པར་སྐྲུན།