མངའ་རིས་པ་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཀྱི་དྲིས་ལན་བྱོན།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2802

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 05, pp. 117-138

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།