ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གཏོར་མདོས་ཀྱི་བསྐང་གསོ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་མཟདད་པ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2808

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 05, pp. 207-218

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།