དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་བསྡུས་པ་མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྡོ་རྗེ་གུར་རྣམ་པར་རོལ་པ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2820

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 06, pp. 229-266

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།