དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་བཤད་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2821

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 06, pp. 267-279

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།