དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སཾ་པུ་ཊིའི་བཤད་སྦྱར་གཞུང་དོན་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རིན་ཆེན་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2831

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 07, p. 1 – vol. 08, p. 391

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

h2. Table of Contents

h3. Part I (སྟོད་ཆ།)

མཆོད་བརྗོད་སོགས་སྔོན་འགྲོ།, p. 1

བརྟག་པ་དང་པོ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 29 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 58 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 82 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 103

བརྟག་པ་གཉིས་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 135 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 163 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 197 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 217

བརྟག་པ་གསུམ་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 228 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 241 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 251 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 264

བརྟག་པ་བཞི་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 299 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 304 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 307 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 313

བརྟག་པ་ལྔ་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 315 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 331 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 358 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 377

h3. Part II (སྨད་ཆ།)

བརྟག་པ་དྲུག་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 1 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 51 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 66 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 86

བརྟག་པ་བདུན་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 112 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 157 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 166 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 207

བརྟག་པ་བརྒྱད་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 264 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 274 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 281 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 301

བརྟག་པ་དགུ་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 312 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 332 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 348 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 357

བརྟག་པ་བཅུ་པ། རབ་བྱེད་དང་པོ།, p. 365 རབ་བྱེད་གཉིས་པ།, p. 371 རབ་བྱེད་གསུམ་པ།, p. 375 རབ་བྱེད་བཞི་པ།, p. 378

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།