[བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས།]

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2842

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 11, pp. 1-9

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

drawn from the collected works of ཨཱ་ནནྟ་མ་ཏི, see title on page 1: རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཨཱ་ནནྟ་མ་ཏིས་མཛད་པའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།