དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བཞུགས་ལགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2843

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 11, pp. 10-28

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

authorship of work uncertain (ལྡེབ་མཇུག་མ་ཚང་བས་མཛད་པོ་དོགས་གཞི་ཡིན།) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 8)

བཀོད་པ།

  • Incomplete: end missing (མ་དཔེའི་ལྡེབ་མ་བཅུ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ཤོག་ནས་མ་ཚང) bla brgyud gsol 'debs dang bcas pa [2017] (p. 8)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།