རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2850

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 12, pp. 1-4

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།