སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གནས་འགྱུར་ངོ་བོ་གཅིག་ཚུལ་སྐུ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་བྱེད་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྦ་རླབས་གཡོ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2856

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 12, pp. 44-255

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

མཆོད་བརྗོད་སོགས་སྔོན་འགྲོ།, p. 44 སོ་ཐར་སྡོམ་པ་བཤད་པ།, p. 46 བྱང་སེམས་སྡོམ་པ་བཤད་པ།, p. 138 རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཤད་པ།, p. 192 སྡོམ་གསུམ་གནས་གྱུར་ངོ་བོ་གཅིག་ཚུལ་བཤད་པ།, p. 248 མཇུག་བསྡུ་བ།, p. 254

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།