བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་ཆོག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གཅིག་བཞུགས་ལགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2896

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 16, pp. 114-186

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།