རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཏེའུ་ལོའི་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་ཅེས་པ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2919

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 14-19

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།