དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ཀྱི་འདུག་སྟངས་ཀྱི་བཤད་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་འདོད་རྒུ་ཚིམ་བྱེད་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2922

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 89-109

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།