འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྡོ་རྗེ་གུར་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2924

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 125-510

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བཀོད་པ།

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

h2. Table of Contents

མཆོད་བརྗོད་སོགས་སྔོན་འགྲོ།, p. 125 ལེའུ་དང་པོ།, p. 136 ལེའུ་གཉིས་པ།, p. 165 ལེའུ་གསུམ་པ།, p. 192 ལེའུ་བཞི་པ།, p. 203 ལེའུ་ལྔ་པ།, p. 251 ལེའུ་དྲུག་པ།, p. 265 ལེའུ་བདུན་པ།, p. 280 ལེའུ་བརྒྱད་པ།, p. 294 ལེའུ་དགུ་པ།, p. 349 ལེའུ་བཅུ་པ།, p. 370 ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།, p. 378 ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།, p. 381 ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།, p. 390 ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།, p. 401 ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།, p. 468 མཇུག་བྱང་།, p. 507

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།