བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་བཞེངས་པའི་མན་ངག་ཉུང་གསལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2925

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 511-569

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།