ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བསྡུས་དོན་སྐལ་བཟང་དགའ་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཡོད།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2926

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 570-578

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།