རྫོང་ལུགས་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2927

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 579-593

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

subtitle reads: དཔལ་གསང་བ་སྦྱིན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུངས། rdzong lugs bzhugs [2017] (p. 579)

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།