མངོན་རྟོགས་གསང་བ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2928

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 594-609

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

འབྲུ་རེ་ཟུང་གསལ་མེད། rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 13)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།