ཡ་ག་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་གནས་བསྟོད་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2930

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 614-616

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

མཇུག་བྱང་།

colophon unclear (མཛད་བྱང་མ་ཤེས།) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 13)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།