ཡང་དག་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ངོས་འཛིན་ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྣ་དྲུག་ཅུའི་རྐང་གྲངས། མུས་སྲད་པ་རྩང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད་ལགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2950

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 236-237

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།