[གཙུག་ན་རི་བོང་འཛིན་པ་ཅན་ཞེས་སོགས་དབྱངས་འཆར་ཉུང་ངུ།]

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2952

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 268-273

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

text bears no title

སྐྱེས་བུ།

པར་སྐྲུན།