[ཁྲིད་ཀྱི་ལུང་སྦྱོར་གསལ་བྱེད།]

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2954

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 278-283

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

no title, with diagram on p. 282 (རེའུ་མིག་༡་ཡོད།) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 14)

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།