རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྭའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་སྐོང་གསལ་བྱེད།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2956

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 286-288

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།