ལམ་འབྲས་ལམ་བསྐོར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2967

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 444-451

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title in rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15): ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་དང་བཅས་པའི་དཀར་ཆག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།