རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་གྱི་གསལ་བྱེད་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2971

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 12-76

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from volume/fascicle ག (?) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།