[དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད]

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2973

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 125-137

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title acc. to table of contents: དོན་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ཞེས་སོགས། rdzong lugs kyi chos skor [2017] (vol. 20, p. 1)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།