སཾ་བྷུ་ཊིའི་ཊཱི་ཀ་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་བསྡུས་དོན་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2975

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 190-248

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from volume/fascicle ཏ (?) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15)

བཀོད་པ།

  • Incomplete: ༡ ནས་༡༠ བར། ཆད་སྙམ། ཏ། ༢༡་ནས་༢༧ བར། ཏ། ༣༥ ནས་༤༣ བར། rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15)

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་གི་གསལ་བྱེད།, p. 222; from volume/fascicle ད (?) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 16) ཀྱེ་རྡོར་མཚོན་ཆ་ཅན་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས།, p. 225; from volume/fascicle ན (?) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 16) གུར་རིགས་བསྡུས་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་དང་དབང་ཆུ།, p. 236; from volume/fascicle ན (?) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 16)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།