སྐབས་གསུམ་པའོ། །རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ལས། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བ་ལ་གཞན་གྱི་ལོག་པར་གྲགས་པའི་རྩོད་པ་སྤོང་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2978

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 434-500

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།