མགོན་པོའི་བསྐང་བ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ས་བཅད་རྩང་བྱམས་པས་མཛད་པ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2984

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 606-612

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

kept with other incomplete text (དཔེ་མ་ཚང་བ་ཞིག་མཉམ་དུ་སྦྱར་ཡོད།) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 16)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།