དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3003

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 23, pp. 230-275

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

note on letter size on p. 275: འདི་ལ་ཡི་གེ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལས། ཆུང་བ་དེ་པར་ཤིང་དུ་བརྐོས་མེད་ཀྱང་། མཚན་ཡིག་ཡིན་པས་འདིར་བཀོད། བསྡུ་སྒྲིག་པས

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།