[གུར་རྒྱན་བསྡུས་དོན་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད]

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3005

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 159-189

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title acc. to table of contents: གུར་རྒྱན་བསྡུས་དོན་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྐབས། rdzong lugs kyi chos skor [2017] (vol. 20, p. 1); from volume/fascicle ཉ (?) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15), with 4 diagrams (རེའུ་མིག་༤) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15)

བཀོད་པ།

  • Incomplete: beginning missing (དབུ་ཤོག་འགའ་ཞིག་ཆད) gur rgyan bsdus don bcas gyi gsal byed [2017] (p. 159), folios no. 17-21 missing ལྡེབ་མ་བཅུ་བདུན་ནས་ཉེར་གཅིག་བྱོན་གྱི་བར་ཐད་དར་སོང་ gur rgyan bsdus don bcas gyi gsal byed [2017] (p. 189), ༥ ནས་༡༦ ད་དུང་མདུན་དུ་ཤོག་འཛར་རེ་ཟུང་ཡོད། ཉ མི་བསྐྱོད་པའི་སོགས་༡༧ ནས་༢༡ བར་འདིར་སྦྱར། rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།