ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཞིས་ཀ་ན་བཞུགས་དུས་གནང་བའི་སྙན་དངགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3012

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 24, pp. 474-477

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།